Väggkopplingssystem

Vattenskador beror till stor del på brister i material och arbetsutförande. Därför finns det branschregler för hur olika material ska monteras och hur olika materialslag ska monteras ihop för att vara långsiktigt vattensäkra. Branschreglerna samspelar med myndighetsföreskrifter och lagkrav. För godkända material ska det dessutom finnas godkända monteringsanvisningar som måste följas vid arbetsutförandet. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter för hur en byggnad ska uppföras eller byggas till. Bland annat anges att byggnader ska uppföras så att fukt inte kan orsaka skada eller ohälsa. Generellt ska installationsdelar som har kortare livslängd än byggnaden vara lätt åtkomliga, lätta att använda och underhålla samt enkla att byta ut.

Tappvattenledningar

Exempel på bra rörplacering:

  • Synligt monterade
  • I förtillverkade våtrumskassetter
  • Utbytbart placerade i schakt
  • Rör i rörsystem som är godkänt för utbytbarhet
  • Inbyggda rör monteras heldragna, utan kopplingar eller skarvar

Installation ska utföras av branschutbildad fackman med utbildning i ”Säker vatteninstallation” och med typgodkända komponenter. Tappvattensystem ska monteras så att de lätt kan bytas och läckage snabbt kan upptäckas. Alternativt kan ledningar monteras dolt som heldraget ”rör i rör” med PEX-rör.

 

Fogar och kopplingar ska placeras i utrymme med vattentät golvbeläggning, eller i särskilt anpassade kopplingsskåp så att läckagevatten snabbt kan upptäckas och inte orsaka skada. De ska monteras enligt tillverkarens anvisningar och vara lätta att inspektera och byta ut.

  • Blanda aldrig kopplingsdelar från olika tillverkare.
  • Förväxla inte kopplingsdelar för olika rörmaterial.
  • Använd rätt stödhylsa för det rörmaterial som ska fogas.

Rörgenomföringar inom våtzon ska undvikas. Infästningar inom våtzon kan limmas istället för att skruvas. Övriga genomföringar och infästningar i våtrum ska utföras enligt tillverkarens anvisningar och gällande branschregler.

Undvik rörgenomföringar

Genomföringar tätas noga med stosar eller tätningsmassa. Om köket gränsar mot badrum kan du slippa håltagning i köksgolvet genom att istället ansluta vatten- och avloppsledningarna i sidled till badrummets ledningar.

 

Schakt eller slitsar ska vara lätta att inspektera och demontera. De ska vara utrustade med indikering så att vattenläckage snabbt kan upptäckas och inte orsaka skada. Indikeringen ska mynna ut på vattentät golvbeläggning. Ledningar för tappvatten ska täthetsprovas enligt materialtillverkarens anvisningar. Provningen ska dokumenteras i protokoll. Ledningar ska placeras och fixeras enligt tillverkarens anvisningar.

 

Synligt monterade rör

En vattenskadesäker metod är att montera vattenledningar synliga. Läckage kan då upptäckas omedelbart och i de mest drabbade utrymmena - våtrummen - ska det finnas ett vattentätt golv som hindrar vatten från att tränga in i byggkonstruktionen. Synligt monterade rör rekommenderas i våtrum, källare och övriga installationsutrymmen. Tappvattenledningarna ska monteras så att de ansluter uppifrån till bad- och duschblandare. Rörinfästningarna utsätts då för betydligt mindre vattenbegjutning och andra belastningar, än om rören ansluts underifrån. Inkommande rör i våtrummet och övergång till utanpåliggande rör ska ske så långt ifrån dusch och badkar som möjligt.

 

Dold rördragning med rör-i-rör

Tappvatteninstallationer kan utföras som rör-i-rörsystem med PEX-rör. Det finns färdiga systemlösningar där plaströr, kopplingar, fastsättningar och genomföringar i vattentäta skikt är provade tillsammans. Vattenledningen har ett yttre skyddsrör som ska vara så tätt att eventuellt vattenläckage kan ledas ut och bli synligt.